icon
Search Icon
animation
Icon
Urutkan
Icon
Kategori
Icon
Lokasi

Menampilkan 0 Campaign

animation
Zakat Mal Online
Pengertian Mal (harta)
Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.

Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:
a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

Dalil tentang Zakat Mal
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui” (QS. Al Baqarah: 188).

Syarat dan Ketentuan Harta yang Wajib Zakat 
1. Milik Penuh (Almilkuttam)
2. Berkembang
3. Cukup Nishab
4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (Alhajatul Ashliyah)
5. Bebas Dari Hutang
6. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)

Harta yang Wajib Zakat
1. Emas Dan Perak
2. Binatang Ternak
3. Hasil Pertanian
4. Barang Perniagaan (Barang Dagangan)
5. Investasi
6. Rikaz

Nisab Zakat Mal
1. Emas Dan Perak sebesar 85 gr
2. Binatang Ternak; Unta 5 ekor, Sapi 30 ekor, Kambing 40 ekor.
3. Hasil Pertanian setara 653 kg beras
4. Barang Perniagaan setara 85 gr emas
5. Investasi setara 520 kg beras
6. Rikaz setara 85 gr emas

Besaran Zakat Mal yang Mencapai Nisab (wajib zakat)
1. Emas Dan Perak sebesar 2,5%.
2. Binatang Ternak ada ketentuan sendiri.
3. Hasil Pertanian sebesar 5% dengan pengairan irigasi, 10% dengan pengairan irigasi alami.
4. Barang Perniagaan (Barang Dagangan) sebesar 2,5%
5. Investasi sebesar 5% netto / 10% bruto
6. Rikaz sebesar 20% 

Baca selengkapnya penjelasan zakat mal